Privacyverklaring

Onze privacyverklaring

Stichting RENEW Soest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u mailen naar info@renewsoest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RENEW Soest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Indien je een donatie doet, waar je precies aan doneert.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RENEW Soest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief (indien aangemeld)
 2. Je te kunnen bedanken voor donaties
 3. Contact met je te kunnen opnemen omdat je je hebt aangemeld als vrijwilliger (indien aangemeld)

Verwerkers

Je gegevens worden worden beheerd door middel van de volgende systemen:

MailChimp

Wij gebruiken MailChimp voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief. Ook ontvangen sponsors van een klas en kinderen updates over de gesponsorde klas per e-mail via MailChimp. Op het moment dat jij je ingeschreven hebt voor onze e-mail nieuwsbrief wordt je e-mailadres opgeslagen in de bestemde lijst binnen MailChimp.

Wij slaan de volgende gegevens op in MailChimp:

 1. Naam
 2. E-mailadres

Wij hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google

Wij gebruiken Google Drive als opslaglocatie voor al onze documenten en gegevens. Deze Drive is beveiligd en alleen toegankelijk voor kernteamleden en bestuursleden. De gegevens op deze schijf worden maximaal twee jaar opgeslagen.

Versio

De website en back-ups van de website worden gehost bij Versio. Gegevens die jij achterlaat op onze website (via de formulieren, denk aan een contactformulier of donatieformulier) worden op de servers van Versio opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RENEW Soest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Versturen van e-mail nieuwsbrieven

Jouw naam en e-mailadres worden opgeslagen in MailChimp. Deze gegevens blijven daar opgeslagen voor onbepaalde tijd. Indien jij je uitschrijft voor deze nieuwsbrieven betekent dat niet direct dat al je gegevens zijn verwijderd. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar info@renewsoest.nl om dit in orde te laten maken.

Contact opnemen

Op het moment dat jij contact met ons opneemt via de website (via een formulier) of rechtstreeks naar een van onze e-mailadressen worden de meegestuurde gegevens (zoals je naam, e-mailadres en gegevens die je vermeldt in de e-mail) opgeslagen op de mailservers van RENEW Soest

Donaties

Bij een donatie via de website krijgen wij een notificatie (een e-mail in het systeem) in om je vervolgens te kunnen bedanken.

Delen van persoonsgegevens met derden

RENEW Soest verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. RENEW Soest blijft aanspreekpunt voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van RENEW Soest gebruikt de Google Analytics-cookies om informatie te krijgen over bezoekersaantallen en het gedrag op de website (welke pagina’s, hoe lang bezocht, etc.).

 • Wij delen geen gegevens van je gebruik van onze website met Google.
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten
 • Wij hebben bewust gekozen je IP-adres niet in zijn geheel te registreren
 • De gegevens van de Google Analytics-cookies worden versleuteld verstuurd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RENEW Soest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bezitten in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht  van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@renewsoest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
RENEW Soest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheert in de hierboven genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door RENEW Soest of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met onze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje in de adresbalk. Daarnaast is het domein van RENEW Soest ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

RENEW Soest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@renewsoest.nl